Thứ Tư, ngày 04 tháng 3 năm 2015

Hội viên Câu lạc bộ thơ VN Từ Liêm (Hà Nội) trong ngày thơ Việt Nam

                 Trong buổi khai mạc ngày thơ Việt Nam lần thứ VII rất nhiều hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam Từ Liêm ( Hà Nội ) đã tham dự, trong đó tiết mục hát văn chuyển thể từ bài thơ " Con về bên Bác " của tác giả Nguyễn văn Ban ( Tấn Ban )do tác giả trình bày, với màn múa phụ họa của Hông Nhung-Hoa Mai-Diễm Hà- Ngọc Lân  đã được hoan nghênh và cổ vũ khá nhiệt tình của người xem. Dưới đây là một sô hình ảnh của các hội viên Từ Liêm tại Văn Miếu ngày 4/3/2015.


Xem thêm...

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ THƠ VÀ VĂN XUÔI VIỆT NAM

                      Ngày 3/3, trong khuôn khổ Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ ba và Liên hoan thơ Châu Á-Thái Bình Dương lền thứ hai, tại Hà Nội đã diễn ra hai cuộc hội thảo " Thơ Việt Nam , nơi lưu giữ tâm hồn Việt" và "Văn xuôi Việt Nam, hội nhập và phát triển", với sự tham gia của hàng trăm nhà văn, nhà thơ trong nước và quốc tế.
                      Tại hội thảo thơ, các nhà thơ Việt Nam đã  phác họa tiến trình thơ Việt từ qúa khứ đến hiện tại và khẳng định, thơ không những là nơi lưu giữ mà còn khám phá, phát hiện, quảng bá, giải mã tính cách, sức mạnh tiềm ẩn những giá trị nhân văn trong tâm hồn người Việt Nam. Suốt chiều dài lịch sử, thơ và các nhà thơ luôn gắn liền với cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, là sức mạnh tinh thần góp phần làm nên bản lĩnh của một dân tộc. Trong tham luận tại hội thảo, các nhà thơ quốc tế  đã bày tỏ sự khâm phục trước cốt cách văn hóa và con người Việt Nam, trước chủ tịch Hồ Chí Minh  với tư cách một lãnh tụ và một nhà thơ lớn. Nhà thơ Phéc-nan-đô Ran-đôm đến từ Cô-lôm-bia-a đã chỉ ra những nét tương dồng trong quan điểm và đời sống thi ca giữa hai đất nước, thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung phải vì con người, liên kết con người trong cuộc đấu tranh cho lẽ phải, sự công bằng và góp phần  kiến tạo hòa bình, "tính lý luận cao nhất của thơ ca là tính nhân sinh".Tại hội thảo nhiều nhà thơ quốc tế đã đọc những sáng tác về Việt Nam, giới thiệu những tác phẩm văn học Việt Nam đã được quảng bá ở đất nước mình.
                  Tối cùng ngày, các đại biểu đã tham dự Đêm thơ quốc tế tại cung văn hóa Việt Nhật, Thành phố Hạ Long ( Quảng Ninh)( Báo Nhân Dân số ra ngày 4/3/2015)
Xem thêm...
CLB Th¬ ViÖt Nam tØnh Phó Thä tæ chøc ngµy th¬  
                   Nguyªn tiªu lÇn thø XIII

§u­îc sù ®ång ý cña l·nh ®¹o vµ ChÝnh quyÒn, ngµy 13 th¸ng Giªng ¢t Mïi ( 3/3/2015), t¹i nhµ b¶o tµng Hïng Vu­¬ng Tp ViÖt Tr×, CLB Th¬ ViÖt Nam tØnh Phó Thä ®· tæ chøc Ngµy Th¬ Nguyªn tiªu XIII víi chñ ®Ò: “ Tæ Quèc-  BiÓn §¶o- Mïa Xu©n- Quª Hu­¬ng”.
Mõng mïa Xu©n cña ®Êt nu­íc, mõng §¶ng quang vinh, mõng sù ph¸t triÓn vµ gi÷ v÷ng chñ quyÒn cña Tæ quèc, nh÷ng ngu­êi yªu Th¬ vµ lµm th¬ thuéc c¸c D©n téc tØnh Phó Thä ®¹i diÖn hµng chôc HuyÖn, ThÞ, Thµnh phè trong tØnh ®· tËp trung vÒ s©n nhµ B¶o tµng Hïng V­u¬ng tham gia ngµy héi Thi-Ca cña tØnh.
Dù ngµy Th¬ nguyªn tiªu cã c¸c ®oµn §¹i biÓu vµ kh¸ch quÝ:
Nhµ th¬, nh¹c sÜ  Vò M·o , nguyªn UV TW §¶ng chñ nhiÖm UB §èi ngo¹i Quèc héi VN , Chñ tÞch h«Þ H÷u nghÞ ViÖt Nam - C¨m Pu Chia,Chñ tÞch danh dù CLB Th¬ ViÖt Nam
TiÕn sÜ NguyÔn ViÕt Chøc, nguyªn Phã chñ nhiÖm UB V¨n hãa- Gi¸o dôc- Thanh thiÕu niªn- Nhi ®ång Quèc héi VN khãa XII. ViÖn tru­ëng ViÖn nghiªn cøu V¨n hãa Th¨ng Long Hµ Néi.
NghÖ sÜ,  nhµ b¸o Bµnh Th«ng, Chñ tÞch CLB Th¬ ViÖt Nam
Nhµ th¬ Vò Du­¬ng T¸,PCT kiªm Ch¸nh V¨n phßng CLB Th¬ VN vµ §¹i biÓu cïng ®i.
Thay mÆt L·nh ®¹o vµ c¸c Së,Ban ngµnh chøc n¨ng cña tØnh Phó Thä:
+ ¤ng NguyÔn H÷u §iÒn, nguyªn BÝ thu­ tØnh ñy, Chñ tÞch Danh dù CLB Th¬ VN tØnh Phó Thä.
+ ¤ng Hoµng ViÖt Anh, Tru­ëng ban Tuyªn gi¸o TØnh ñy.
+ ¤ng §ç Ngäc Dòng, Gi¸m ®èc së Néi vô
+ Bµ NguyÔn Ngäc Mai, PG§ së V¨n hãa-TT-DL
+ ¤ng §ç Quèc Long, Chñ tÞch Héi liªn hiÖp VH-NT
+ Bµ TrÇn ThÞ Mai, PTB Héi ®ång Thi ®ua tØnh
+ ¤ng NguyÔn Tr­­uêng Thø, TBT b¸o Phó Thä
+Bµ NguyÔn ThÞ Dung, PG§ §µi ph¸t thanh-TruyÒn h×nh
+ ¤ng Lª Quang Vinh, Chñ tÞch héi VH-NT Tp ViÖt Tr×
+ Nhµ th¬ Ph¹m Quang NhuËn, PCT CLB Th¬ VN, chñ tÞch CLB Th¬ VN tØnh Phó Thä
+ C¸c nhµ th¬ PCT CLB Th¬ tØnh Phó Thä: NguyÔn H÷u CÇu, TrÇn Anh Nh×, Vò Quèc Kh¸nh, TrÇn Ngäc ViÖn
+ Cac nhà văn,nhà thơ, văn nghệ sĩ,nhà bao của tỉnh, Tp Việt Trigần 400 trăm can bộ, hội viên  yêu thơ, làm thơ và đông đảo nhân dân cùng tham dự.
          Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIII của tỉnh Phú Thọ năm nay tổ chức hoành tráng,sự chuẩn bị công phu, tạo được dấu ấn về sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp một tiếng nói chung thực hiện thành công chủ trương của Đảng về việc Xã hội hóa hoạt động Văn hóa- văn nghệ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và trong toàn quốc.

Một số hình ảnh của ngày Thơ Nguyên tiêu Phú Thọ:                                                                     Văn nghệ chào mừng


                                   Chủ tich CLB thơ VN tinh Phú Thọ khai mạc ngày Thơ Nguyên Tiêu                      ông Vũ Mão đánh trống và ông Pham Quang Nhuận đánh chiêng khai mạc hội Thơ
                         Ông Hoàng Việt Anh Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Tuyên giáo tặng hoa                
                                                               và phát biểu chúc  mừng hội Thơ


                                                            Ông Vũ Mão phát biểu chúc mừng


                                                                    Các đại biểu thả Thơ


               Ông Vũ Mão, ông Nguyễn Viết Chức và Chủ tich CLB Thơ VN Bành Thông trao Huy chương vàng cho các tiết mục đoạt giải trình diễn Thơ.Xem thêm...

Chủ Nhật, ngày 01 tháng 3 năm 2015

Câu lạc bộ thơ VN Từ Liêm họp mặt đầu xuân

                Sáng 1/3/2015, tức 11 tháng giêng Ất Mùi, hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam Từ Liêm-Hà Nội đã mở đầu hoạt động năm  mới với buổi sinh hoạt đầu Xuân. Đồng chí Nguyễn thị Bình, Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa Quận đã dự cuộc họp mặt. Gặp gỡ trong bầu không khí ấm áp ngày xuân mới, hội viên đã hoan hỷ nâng chén rượu chúc nhau năm mới sức khỏe và có nhiều thơ hay.Lần lượt hội viên đã trình bày những bài thơ mới sáng tác về năm mới, đặc biệt một số hội viên đã tặng các bạn thơ ấn phẩm mới của mình, như : tác giả Vũ đình Hùng với "Tình thơ-tập 2", Hoàng văn Nam với "Tình em". Một số tác giả : Nguyễn Trọng Nhã, Chu văn Học cũng đang chuẩn bị giới thiệu ấn phẩm mới của mình.
                 Xin giới thiệu một sô bài thơ mới sáng tác của hội viên Câu lạc bộ thơ Từ Liêm.


                                             MỪNG XUÂN

                                   Xuân đến reo vui khắp mọi nhà
                                   Ất Mùi năm mới nở muôn hoa
                                   Đảng ta náo nức vào đại hội
                                   Đất nước băng băng được tạo đà
                                   Sự nghiệp làm giàu thêm sức mới
                                   Quan tham tiêu cức quyết đưa ra
                                   Toàn dân đoàn kết xây đời mới
                                    Tổ quốc vào xuân sắc đậm đà !
                                                                        Vũ  Lê Hùng
                                                                   
         
       Đón Xuân                              

    Đường sang xuân với hoa tươi
Đường vào năm mới rộn vui Ất Mùi
    Đêm nay hoa pháo rực trời
Đã nghe đất nước ngời ngời sang xuân
    Cầm tay ta dạo cầu Tân*
Bước đi mỗi bước ngó xuân đang về
    Cùng em ta đón giao thừa
Chào vui xuân tới mà ngơ ngẩn lòng
    Cầm tay nhau hát vui chung
Mừng Xuân mừng Đảng vui cùng nước non !
                               Đặng xuân Biên
                             
                                MỪNG XUÂN ẤT MÙI

                         Cả nước mừng xuân đón Ất Mùi
                         Toàn dân phấn khởi hưởng niềm vui
                         Cầu mong đất nước ngày thêm mạnh
                         Ươc nguyện non sông mãi đẹp tươi
                         Xã hội công bằng vang mãi mãi
                         Nhân quyền dân chủ vọng nơi nơi
                         Chào mừng quốc hội tầm cao mới
                         Đại hội mười hai Đảng sáng ngời !
                                                 Đoàn khắc Vây

ĐẢNG MÃI LÀ MÙA XUÂN

     Đảng là ánh sáng mặt trời
Tám nhăm năm vẫn sáng ngời sức xuân
     Con thuyền Đảng dẫn toàn dân
Vượt bao gềnh thác tới chân trời hồng
     Ngày nay thống nhất non sông
Chủ nghĩa xã hội dày công giữ gìn
     Đảng xây đổi mới dân tin
Cộng đồng hòa nhập bạn tìm học ta
     Năm tư dân tộc một nhà
Xung quanh bên Đảng thuận hòa đi lên
     Dựng xây cuộc sống bình yên
Rách,lành đùm bọc dưới trên một lòng
     Đại hội các cấp thành công
Kết đoàn một khối thành đồng sắt son
     Còn trời còn nước còn non
Đảng ta mãi mãi vẫn còn tuổi xuân
                              Đinh Hồng Tư.                                                    

 
Xem thêm...

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 2 năm 2015Thư Xuân…


Xuân về một chút mưa rơi
Sáng Xuân em gửi: “Anh ơi !...”- Mềm lòng
Xuân nào sắc sắc không không
Xuân nay nhộn nhịp sắc hồng chân mây
Nghe xuân gọi cánh xuân bay
Nhịp cầu tiếp nối Đấy – Đây xuân Đời
Xóa sao được nụ xuân cười
Trong tim chôn ánh mắt Người… Xuân yêu!
Tòa xuân luận tội bao nhiêu
Ngục tù cam chịu – “ Vẫn yêu” – Xin thề!

Một mai Tiên – Tổ gọi về
“ Anh ơi !...” trong ánh mắt kề…bên nhau.

                                     
                                    Mồng hai Ất Mùi
                                                            Dương Tá
Xem thêm...

Thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2015

Chúc mừng năm mớiNăm mới xin chúc gia đình Thơ và bạn đọc mạnh khỏe, yêu đời, 
                                         yêu người, yêu Thơ ...và sáng tạo mới!

      Đi chợ Xuân

                          “Hối hả chở xuân về nhà ”…


Tiết xuân vuốt má Ngựa già
Người xuân hối hả chen ra chen vào
Ai kia má ửng sắc đào
Chạm tay chúm chím cánh nào rung rinh
Răng duyên gieo nở chữ tình
Ước gì tan chợ gánh mình về theo
Mượn mây nâng bế vượt đèo
Sợi xuân anh dệt võng treo qua ngàn

Chợ về trước buổi xuân sang
Hương Em nhuộm sắc Dê vàng trên lưng…!

                             Chiều 30 tháng Chạp Giáp Ngọ
                                             Dương Tá
Xem thêm...

Thơ Xuân Vũ Mão :


 XUÂN ĐẤT VIỆT NĂM ẤT MÙI .
       
          Năm Ất Mùi đón Xuân về náo nức
          Sức tràn căng lớp trẻ tuổi đôi mươi
          Mạ non xanh hẹn mùa vàng đơm chắc
          Khắp miền quê trời hửng nắng vui tươi
           
          Từ Hùng Vương ánh dương thời dựng nước
           Lòng bao dung tình nhân nghĩa cộng đồng
           Đến vùng sâu càng thấu đời khốn khó
           Mang ấm về xua băng giá mùa đông
                     
                       Rộng vòng tay ta đón chào bằng hữu
                       Ra biển Đông vượt sóng dữ trùng khơi
                       Đảo quê hương con đường xây no ấm
                       Truyền thống xưa luôn ghi khắc sáng ngời

                      Đảng lòng dân giữ lời thề son sắt
                      Chẳng nề chi vượt gian khó xông pha
                      Đầy tớ dân còn âm vang lời Bác
                      Trong tâm can đẹp sáng mãi bài ca

                      Gieo phúc ân thuyền từ soi đuốc tuệ
                      Lớp cháu con nguyện xứng với tổ tông
                      Quyết vững bền Bắc Trung Nam một dải
                      Rèn chí trai cùng vun đắp non sông

                     Đường vinh quang tung bay cờ đổi mới
                     Trong phong ba tình dân ấm ngọt ngào
                     Trọn đức tin vượt qua ngàn giông tố
                      Sánh năm châu non nước Việt tầm cao.

                                                Ngày 1/2/2015
                                             ( 23/chạp Giáp Ngọ)
                                                    Vũ Mão *
* Ngày 17/2/2015 tức 28 tết, tôi  ( Lê Hùng) và chủ tịch Bành Thông đến chúc Tết nhạc sỹ-nhà thơ Vũ Mão, Chủ tịch danh dự CLB Thơ Việt Nam . Rất sôi nổi, niềm nở như bản tính vốn có, ông trò chuyện nhiệt thành. Câu chuyện bị  ngắt quãng vì có đoàn khách đến thăm ( nên không ghi lại hình ảnh buổi trò chuyện đang sôi nổi đó) Ông chỉ kịp tặng chúng tôi tập thơ 'Tình khúc thời gian" và những bài thơ về Xuân Ất Mùi. Xin đăng lại bài thơ này để mọi người cùng cảm thụ tâm tình của nhà thơ Vũ Mão.        Xem thêm...
 
Bản quyền thuộc về CLB thơ Việt Nam. Bảo trợ bởi Thi đàn Việt Nam